ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

Η εταιρία μας ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει στην αγορά προϊόντα κοίλων διατομών (βάσει του προτύπου ΕΝ10219), διαμορφωμένα αυτοφερόμενα χαλυβδόφυλλα (βάσει του προτύπου ΕΝ14782), καθώς και γαλβανισμένα χαλύβδινα προφίλ για γυψοσανίδες (βάσει των προτύπων EN 14195 και EN 14353).

Τα παραπάνω προϊόντα διατίθενται στην αγορά με σήμανση CE, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011 που αφορά τα δομικά υλικά.

Η εταιρία μας βάσει των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κανονισμού εκδίδει Δηλώσεις Επιδόσεων για τα εν λόγω προϊόντα που διαθέτει στην αγορά (από τη στιγμή που διέπονται από εναρμονισμένα πρότυπα), όπου δηλώνονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ