Η εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής που προβλέπει και προνοεί για την προστασία του περιβάλλοντος έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα. Η εταιρεία φροντίζει ώστε η δραστηριότητά της να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στο περιβάλλον και την κατανάλωση των φυσικών πόρων ενέργειας. Ως εκ τούτου έχει δεσμευτεί και συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητά της.

Επιπλέον, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής και της ενεργειακής απόδοσης και της ελαχιστοποίησης της χρήσης φυσικών πόρων κατά την παραγωγική και λειτουργική διαδικασία η εταιρεία στοχεύει:

 • στη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
 • στον έλεγχο της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας
 • στην πρόληψη πιθανών κινδύνων ρύπανσης
 • στην ανακύκλωση υλικών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της
 • στην αγορά ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές
 • στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων (CO2) και ρύπων που βλάπτουν το περιβάλλον
 • στην επιλογή προμηθευτών που δεσμεύονται για το ενεργειακό αποτύπωμα των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν (όπου αυτό είναι εφικτό)
 • στην επένδυση ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων και έργων με σύντομη απόσβεση
 • στον προσδιορισμό περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών όπως απορρέουν από την ανάλυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών πλευρών και πηγών αντίστοιχα, καθώς και του τρόπου αποτελεσματικής παρακολούθησής τους
 • στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ρυθμίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τις ενεργειακές επιδόσεις
 • στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση και εκπαίδευση
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου