Οι διατομές τύπου EL Ζ χρησιμοποιούνται ως δευτερεύων φέρων οργανισμός ενός μεταλλικού κτιρίου, μειώνοντας το ίδιο βάρος του σε ποσοστό έως και 50% σε σύγκριση με την εφαρμογή προτύπων διατομών μορφοσιδήρου (IPE, UPN κλπ).

Ο συνδυασμός των γεωμετρικών τους στοιχείων σε συνάρτηση με την παραγωγή τους από χάλυβα υψηλής αντοχής S 320 (EN& 10326), έχουν ως αποτέλεσμα οι διατομές ψυχρής ελάσεως να παρουσιάζουν αυξημένη καμπτική αντοχή σε σχέση με το βάρος τους.

Σε κάθε τύπο διατομής προβλέπεται η απαραίτητη τοπολογία οπών κοχλίωσης, ώστε το προιόν να παραδίδεται έτοιμο προς ανέργερση. Επίσης, διατίθεται μια πλήρης σειρά ειδικών εξαρτημάτων απαραίτητων στην εγκατάσταση των διατομών στο φέροντα μεταλλικό σκελετό (γωνίες έδρασης, μανίκια σύνδεσης κλπ).

Πλεονεκτήματα:

  • Αυξημένη στατική αντοχή συναρτήσει του ίδιου βάρους τους.
  • Ευκολία στη διακίνηση και ανέργεσή τους στο μεταλλικό σκελετό.
  • Μείωση συνολικού ιδίου βάρους μεταλλικού σκελετού.
  • Παραγωγή από χάλυβα υψηλής αντοχής (S 320), γαλβανισμένο εν θερμώ (Z 275).
  • Σήμανση βάση κατασκευαστικών σχεδίων για ευκολία στην ανέγερση.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΕΩΣ

Η σύγχρονη γραμμή παραγωγής των διατομών ψυχρής ελάσεως έχει τη δυνατότητα:

  • Παραγωγής απευθείας από αρχεία NC.
  • Εκτύπωσης - σήμανσης αριθμού σχεδίου προς διευκόλυνση κατά τη φάση της ανέργεσης (πελάτης, αριθμός σχεδίου, τύπος και μήκος προφίλ).

Οι διατομές ψυχρής ελάσεως της ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχουν περιληφθεί στις βιβλιοθήκες των εξειδικευμένων λογισμικών μεταλλικών κατασκευών.

Τμήμα Πωλήσεων 210 55 15 000 sales@elastron.gr
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου