Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

ESG ΔείκτεςΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ESG
Έτος αναφοράς 2022
Βασικοί Δείκτες (Core Metrics)
ESG Classification Δείκτης Type Value GRI ATHEX
Environmental Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) Quantitative 379 CO 2 tn 305-1 C-E1
Environmental Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) Quantitative 1.638 CO 2 tn 305-2 C-E2
Environmental Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή Quantitative
Συνολική Κατανάλωση ενέργειας 5.876 MWh 302-1 C-E3-1
% ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε 65% C-E3-2
% ενέργειας που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 37% C-E3-3
Social Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών Qualitative Disclosed 2-29 C-S1
Social Γυναίκες εργαζόμενες Quantitative 9% 405-1 C-S2
Social Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθεντικές θέσεις Quantitative 22% 405-1 C-S3
Social Κινητικότητα Προσωπικού Quantitative
Δείκτης εθελούσιας κινητικότητα 7.30% 401-1 C-S4-1
Δείκτης μη-εθελούσιας κινητικότητα 3.80% 401-1 C-S4-2
Social Πολιτκή Ανθρώπινων Διακιωμάτων Qualitative Αναφορά στην πολιτική βίας και παρενόχλησης 2-23 C-S6
Social Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Quantitative Κάλυψη του 100% από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2-30 C-S7
Social Αξιολόγηση προμηθευτών Qualitative H ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές της μέσα από εφαρμοζόμενες πρακτικές υπευθυνότητας, αξιολογώντας τους σε κριτήρια ESG με τη χρήση ερωτηματολογίων 308-1, 414-1,2-24 C-S8
Governance Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Qualitative Αναλυτική αναφορά στην σελίδα "Εταιρικής Διακυβέρνησης" 2-9, 2-10,2-11 C-G1
Γυναίκες μέλη του ΔΣ Quantitative 25%
Μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ Quantitative 25%
Μη εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ Quantitative 33%
Governance Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης Γινεται επίβλεψη των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το ΔΣ και ορίζονται στρατηγικοί στόχοι 2-13,2-14 C-G2
Governance Ουσιαστικά Θέματα Αναφορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021. Κατά το έτος 2022 δεν έγιναν αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα 3-1 ,3-2 ,3-3-, 2-14 C-G3
Governance Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης Qualitative Εγχειρίδιο πολιτικών της Εταιρείας / Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2-22 C-G4
Governance Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας Qualitative Αναφορά στην σελίδα των πολιτικών στην ιστοσελίδα 2-23, 205-1, 205-2,205-3,206 C-G5
Governance Πολιτική ασφάλειας δεδομένων Qualitative Νομοθεσία GDPR
Προηγμένοι Δείκτες (Advanced Metrics)
Environmental Διαχείρηση αποβλήτων Quantitative 3.013 tn 306-3,303-4 A-E3
Επικίνδυνα απόβλητα 118 tn
Μη επικίνδυνα απόβλητα 2.894 tn
Environmental Απόρριψη Λυμάτων Quantitative 112 tn 303-2,303-4,306-5 A-E4
Social Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων Quantitative 12,461 € 404-2 A-S2
Governance Επιχειρηματικό μοντέλο Qualitative

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών αξιοποίησης των πόρων της και εντοπίζεται στον πυρήνα της λειτουργίας της. Οι πόροι της διακρίνονται σε οικονομικούς, παραγωγικούς, ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Καθένας από τους πόρους αυτούς ενισχύουν την επιχειρηματικότητα της Εταιρείας με την αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων αντίστοιχα.

2-6 A-G1
Κλαδικοί Δείκτες (Sector-specific Metrics)
Environmental Κατανάλωση νερού Quantitative 1.595 m 3 303-1 SS-E3
Social Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας Quantitative 403-9 SS-S6
Αριθμός τραυματισμών 2
Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία 0
Governance Διαχείριση κρίσιμων κινδύνων Qualitative Risk Assessment για εσωτερική χρήση 201-2 SS-G3


Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη


Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών Κανάλια επικοινωνίας Συχνότητα Επικοινωνίας Σημαντικά θέματα
[GRI 102-43] [GRI 102-40] [GRI 102-43] [GRI 102-44]
Μέτοχοι Ηλεκτρονική, τηλεφωνική
και δια ζώσης
επικοινωνία
Δελτία τύπου και
ανακοινώσεις
Ετήσια οικονομική
έκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής
  αξίας/οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών.
 • Ανάπτυξη της εταιρείας και επιχειρηματική συνέχεια.
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων
Εργαζόμενοι Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού
Αμεσότητα με τη
Διοίκηση
Καθημερινή
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας σε σταθερό
  εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων και επιβράβευση
 • Παροχές και ίσες ευκαιρίες
 • Εταιρική ηθική και επεξεργασία προσωπικών
  δεδομένων.
 • Συνεργασία και ανοιχτή επικοινωνία
  με τη Διοίκηση
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Παραγωγή καινοτόμων, βιώσιμων και κυκλικών
  προϊόντων.
Πελάτες Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα Πωλήσεων
τακτικές συναντήσεις
Έκθεση Βιωσιμότητας
Καθημερινή
 • Κατανόηση αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών.
 • Αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών, διαχείριση και
  επίλυση παραπόνων
 • Παραγωγή της διαφάνειας των πληροφοριών
  σχετικά με τα προϊόντα και ενημέρωση των
  πελατών(π.χ. ασφάλεια και σήμανση
  προϊόντων).
 • Ποιότητα και αξιοπιστία παρεχόμενων
  προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών.
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας /
  οικονομική επίδοση του Ομίλου.
Προμηθευτές/
Συνεργάτες
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα προμηθειών
Έκθεση Βιωσιμότητας
Καθημερινή
 • Εταιρική ηθική και ορθή
  επεξεργασία προσωπικών
  δεδομένων.
 • Ανοιχτή επικοινωνία και αξιολόγηση συνεργασίας.
 • Ευνοϊκοί όροι πληρωμής και έγκαιρη πληρωμή
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των
  συνεργατών.
 • Μακροχρόνιες και επωφελής συνεργασίες.
Πολιτεία &
Τοπικές Αρχες
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής
  αξίας/οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Καταβολή φόρων και εργοδοτικών εισφορών
Τοπική &
Ευρύτερη
Κοινωνία
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Εκδηλώσεις
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Κοινωνική συνεισφορά και πράξεις αλληλεγγύης.
 • Ενημέρωση και επικοινωνία για δράσεις της Εταιρείας
 • Συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και ενίσχυση
  τοπικής απασχόλησης
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στις
  επιπτώσεις της κλιμματικής αλλαγής.
Χρηματοπιστοτικά
Ιδρύματα /
Επιχειρηματικές
Ενώσεις
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Ανακοινώσεις και
Δελτία τύπου
Ετήσια Οικονομική
Εκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας/
  οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής
  και συμμόρφωσης.
 • Αξιοπιστία και διαφάνεια
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
Επενδυτική
Κοινότητα
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική
Ανακοινώσεις και
Δελτία τύπου
Ετήσια Οικονομική
έκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας/ οικονομική
  επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας
  και ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου
  ανάγκης.
 • Διασφάλιση έγκαιρης και αξιόπιστης
  ενημέρωσης


Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν και προέκυψαν από τις παραπάνω εργασίες είναι τα ακόλουθα:

 • 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία.
 • 2. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων.
 • 3. Δημιουργία οικονομικής αξίας και οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • 4. Ασφάλεια Προϊόντων / Υγεία και Ασφάλεια Πελατών.
 • 5. Εκπαίδευση και Εξέλιξη Εργαζομένων.
 • 6. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Προμήθεια Πρώτων Υλών.
 • 7. Εταιρική Διακυβέρνηση, Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Ηθική.
 • 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • 9. Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • 10. Μείωση της κατανάλωσης (μη ανανεώσιμων πηγών) ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • 11. Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • 12. Καινοτόμα, βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα - Κυκλική οικονομία και οικονομία χαλυβουργικών προϊόντων.
 • 13. Προαγωγή της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και ενημέρωση των πελατών
  (π.χ. υπεύθυνο marketing, σήμανση προϊόντων).
 • 14. Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, υποστήριξη και διατήρηση ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας.
 • 15. Δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης.


Πίνακας ουσιαστικότητας

Σύμφωνα με τον πίνακα απαντώνται τα ακόλουθα ουσιαστικά θέματα: α) γιατί το κάθε θέμα είναι ουσιαστικό και β) ποιος προκαλεί αυτές τις επιδράσεις.Πίνακας ουσιαστικότητας

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου