Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

ESG ΔείκτεςΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ESG
Έτος αναφοράς 2021
Βασικοί Δείκτες (Core Metrics)
ESG Classification Δείκτης Type Value GRI ATHEX
Environmental Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) Quantitative 543 CO2 tn 305-1 C-E1
Environmental Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) Quantitative 1.074 CO2 tn 305-2 C-E2
Environmental Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή Quantitative
Συνολική Κατανάλωση ενέργειας 4.354 MWh 302-1 C-E3-1
% ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε 56% C-E3-2
% ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 44% C-E3-3
Συνολική παραγωγή ενέργειας 1896 MWh C-E3-4
Social Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών Qualitative Disclosed 2-29 C-S1
Social Γυναίκες εργαζόμενες Quantitative 8% 405-1 C-S2
Social Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθεντικές θέσεις Quantitative 22% 405-1 C-S3
Social Κινητικότητα Προσωπικού Quantitative
Δείκτης εθελούσιας κινητικότητα 7.50% 401-1 C-S4-1
Δείκτης μη-εθελούσιας κινητικότητα 2.50% 401-1 C-S4-2
Social Πολιτκή Ανθρώπινων Διακιωμάτων Qualitative Αναφορά στην πολιτική βίας και παρενόχλησης 2-23 C-S6
Social Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Quantitative Κάλυψη του 100% από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2-30 C-S7
Social Αξιολόγηση προμηθευτών Qualitative H ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαμορφώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους προμηθευτές της μέσα από εφαρμοζόμενες πρακτικές υπευθυνότητας, αξιολογώντας τους σε κριτήρια ESG με τη χρήση ερωτηματολογίων 308-1, 414-1,2-24 C-S8
Governance Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Qualitative Αναλυτική αναφορά στην σελίδα "Εταιρικής Διακυβέρνησης" 2-9, 2-10,2-11 C-G1
Γυναίκες μέλη του ΔΣ Quantitative 25%
Μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ Quantitative 75%
Μη εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ Quantitative 33%
Governance Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης Γινεται επίβλεψη των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το ΔΣ και ορίζονται στρατηγικοί στόχοι 2-13,2-14 C-G2
Governance Ουσιαστικά Θέματα Αναφορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020. Κατά το έτος 2021 δεν έγιναν αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα 23-1 ,3-2 ,3-3-, 2-14 C-G3
Governance Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης Qualitative Εγχειρίδιο πολιτικών της Εταιρείας / Πολιτική Ενιαίου Διαχειρηστικού Συστήματος 2-22 C-G4
Governance Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας Qualitative Αναφορά στην σελίδα των πολιτικών στην ιστοσελίδα 2-23, 205-1, 205-2,205-3,206 C-G5
Governance Πολιτική ασφάλειας δεδομένων Qualitative Νομοθεσία GDPR
Προηγμένοι Δείκτες (Advanced Metrics)
Environmental Διαχείρηση αποβλήτων Quantitative 3.334 tn 306-3,303-4 A-E3
Επικίνδυνα απόβλητα 149 tn
Μη επικίνδυνα απόβλητα 3.184 tn
Environmental Απόρριψη Λυμάτων Quantitative 166 kg 303-2,303-4,306-5 A-E4
Social Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων Quantitative 10.500 € 404-2 A-S2
Governance Επιχειρηματικό μοντέλο Qualitative Θέτουμε στρατηγικούς στόχους για τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους μας, ενθαρρύνοντάς τους να λειτουργούν με συλλογικότητα και ομαδικότητα, καθώς αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Στην ΕΛΑΣΤΡΟΝ
- Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης
Πρωταρχικό ρόλο στην μακροχρόνια παρουσία μας στη βιομηχανία είναι η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαμορφώνοντας υγιείς και ωφέλιμες συνθήκες συνεργασίας.
- Ενεργούμε άμεσα στις νέες προκλήσεις.
Οι προκλήσεις είναι αυτές που αποτελούν τη βάση της καινοτομίας μας, το εφαλτήριο της έμπνευσής μας να είμαστε πρωτοπόροι στη δημιουργία νέων προϊόντων αξιοποιώντας τους πόρους μας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
- Πρωταρχική σημασία έχει η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας
Σεβόμενοι τις ανάγκες των ανθρώπων μας και ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες τους εφαρμόζουμε πρακτικές που εξασφαλίζουν ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και παρέχοντας όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργικότητάς μας. Επενδύουμε λοιπόν στους ανθρώπους μας προσβλέποντας στην επιχειρηματική ευημερία που οδηγεί σε ανταποδοτικά οφέλη όλων των ενδιαφερόμενων μερών της.
- Αφοσίωση στον πελάτη
Η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας αποτελεί το εφαλτήριο για μια αδιάλειπτη, σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία εφαρμόζοντας πρακτικές που πλαισιώνουν πολιτικές περιβαλλοντικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ηθικής.
2-6 A-G1
Κλαδικοί Δείκτες (Sector-specific Metrics)
Environmental Κατανάλωση νερού Quantitative 785 m3 303-1 SS-E3
Social Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας Quantitative 403-9 SS-S6
Αριθμός τραυματισμών 1
Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία 0
Governance Διαχείριση κρίσιμων κινδύνων Qualitative Risk Assesment για εσωτερική χρήση 201-2 SS-G3


Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη


Ομάδες ενδιαφερόμενων μερών Κανάλια επικοινωνίας Συχνότητα Επικοινωνίας Σημαντικά θέματα
[GRI 102-43] [GRI 102-40] [GRI 102-43] [GRI 102-44]
Μέτοχοι Ηλεκτρονική, τηλεφωνική
και δια ζώσης
επικοινωνία
Δελτία τύπου και
ανακοινώσεις
Ετήσια οικονομική
έκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής
  αξίας/οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών.
 • Ανάπτυξη της εταιρείας και επιχειρηματική συνέχεια.
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων
Εργαζόμενοι Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού
Αμεσότητα με τη
Διοίκηση
Καθημερινή
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας σε σταθερό
  εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων και επιβράβευση
 • Παροχές και ίσες ευκαιρίες
 • Εταιρική ηθική και επεξεργασία προσωπικών
  δεδομένων.
 • Συνεργασία και ανοιχτή επικοινωνία
  με τη Διοίκηση
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Παραγωγή καινοτόμων, βιώσιμων και κυκλικών
  προϊόντων.
Πελάτες Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα Πωλήσεων
τακτικές συναντήσεις
Έκθεση Βιωσιμότητας
Καθημερινή
 • Κατανόηση αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών.
 • Αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών, διαχείριση και
  επίλυση παραπόνων
 • Παραγωγή της διαφάνειας των πληροφοριών
  σχετικά με τα προϊόντα και ενημέρωση των
  πελατών(π.χ. ασφάλεια και σήμανση
  προϊόντων).
 • Ποιότητα και αξιοπιστία παρεχόμενων
  προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών.
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας /
  οικονομική επίδοση του Ομίλου.
Προμηθευτές/
Συνεργάτες
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Τμήμα προμηθειών
Έκθεση Βιωσιμότητας
Καθημερινή
 • Εταιρική ηθική και ορθή
  επεξεργασία προσωπικών
  δεδομένων.
 • Ανοιχτή επικοινωνία και αξιολόγηση συνεργασίας.
 • Ευνοϊκοί όροι πληρωμής και έγκαιρη πληρωμή
 • Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των
  συνεργατών.
 • Μακροχρόνιες και επωφελής συνεργασίες.
Πολιτεία &
Τοπικές Αρχες
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής
  αξίας/οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Καταβολή φόρων και εργοδοτικών εισφορών
Τοπική &
Ευρύτερη
Κοινωνία
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Εκδηλώσεις
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Κοινωνική συνεισφορά και πράξεις αλληλεγγύης.
 • Ενημέρωση και επικοινωνία για δράσεις της Εταιρείας
 • Συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και ενίσχυση
  τοπικής απασχόλησης
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στις
  επιπτώσεις της κλιμματικής αλλαγής.
Χρηματοπιστοτικά
Ιδρύματα /
Επιχειρηματικές
Ενώσεις
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική, δια ζώσης
Ανακοινώσεις και
Δελτία τύπου
Ετήσια Οικονομική
Εκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας/
  οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής
  και συμμόρφωσης.
 • Αξιοπιστία και διαφάνεια
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
Επενδυτική
Κοινότητα
Ηλεκτρονική,
τηλεφωνική
Ανακοινώσεις και
Δελτία τύπου
Ετήσια Οικονομική
έκθεση
Έκθεση Βιωσιμότητας
Κατά
περίσταση
 • Δημιουργία οικονομικής αξίας/ οικονομική
  επίδοση του Ομίλου.
 • Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και
  διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και
  συμμόρφωσης.
 • Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας
  και ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου
  ανάγκης.
 • Διασφάλιση έγκαιρης και αξιόπιστης
  ενημέρωσης


Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν και προέκυψαν από τις παραπάνω εργασίες είναι τα ακόλουθα:

 • 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία.
 • 2. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων.
 • 3. Δημιουργία οικονομικής αξίας και οικονομική επίδοση του Ομίλου.
 • 4. Ασφάλεια Προϊόντων / Υγεία και Ασφάλεια Πελατών.
 • 5. Εκπαίδευση και Εξέλιξη Εργαζομένων.
 • 6. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Προμήθεια Πρώτων Υλών.
 • 7. Εταιρική Διακυβέρνηση, Συμμόρφωση και Επιχειρηματική Ηθική.
 • 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • 9. Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • 10. Μείωση της κατανάλωσης (μη ανανεώσιμων πηγών) ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • 11. Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • 12. Καινοτόμα, βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα - Κυκλική οικονομία και οικονομία χαλυβουργικών προϊόντων.
 • 13. Προαγωγή της διαφάνειας των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και ενημέρωση των πελατών
  (π.χ. υπεύθυνο marketing, σήμανση προϊόντων).
 • 14. Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, υποστήριξη και διατήρηση ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας.
 • 15. Δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης.


Πίνακας ουσιαστικότητας

Σύμφωνα με τον πίνακα απαντώνται τα ακόλουθα ουσιαστικά θέματα: α) γιατί το κάθε θέμα είναι ουσιαστικό και β) ποιος προκαλεί αυτές τις επιδράσεις.Πίνακας ουσιαστικότητας

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου