Η εταιρία μας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας για την πραγματοποίηση συνεχών δειγματοληπτικών ελέγχων τόσο στις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα της όσο και στα έτοιμα προϊόντα της στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Συγκεκριμένα διαθέτει σύγχρονη μηχανή εφελκυσμού 100 ΚΝ του Αγγλικού οίκου TESTOMETRIC, όπου κατά κύριο λόγω διενεργούνται οι απαιτούμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι βάσει του προτύπου EN ISO 6892-1, για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των κοίλων διατομών παραγωγής της εταιρίας βάσει του προτύπου ΕΝ10219:2006. Επίσης στο εργαστήριο πραγματοποιούνται έλεγχοι πρόσφυσης επικαλύψεων με τη μηχανή μέτρησης πρόσφυσης με κρούση, καθώς και μετρήσεις σκληρότητας των υλικών με το αντίστοιχο όργανο μέτρησης σκληρότητας (που διενεργούνται και επί τόπου στο χώρο της παραγωγής - αποθήκευσης).

Διαστασιολογικές μετρήσεις διενεργούνται τόσο στο εργαστήριο όσο και επί τόπου στην παραγωγή / αποθήκη με τα διάφορα αναλογικά και ψηφιακά μικρόμετρα και παχύμετρα της εταιρίας, καθώς και με το παχύμετρο υπερήχων, τις μετροταινίες και τον υπόλοιπο μετρικό εξοπλισμό της εταιρίας. Τέλος έλεγχοι πραγματοποιούνται και για το πάχος των διαφόρων επικαλύψεων με το αντίστοιχο όργανο μέτρησης πάχους επικάλυψης είτε εντός είτε εκτός εργαστηρίου.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015
Γ.Ε.Μ.Η. 121572960000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου