Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης

2007-07-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 2006

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας  Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της 27 Ιουνίου 2007, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή  για τη χρήση 2006.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. τη Πέμπτη 16 Αυγούστου 2007. Κατά συνέπεια από την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2007 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2007 από τα καταστήματα της AlphaBank Α.Ε. στους χειριστές Σ.Α.Τ. (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων, με τους παρακάτω τρόπους :

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη  διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α).

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της AlphaBank Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους σε ειδικό λογαριασμό στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α).

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της AlphaBank Α.Ε.  από 4.9.2007.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται έως την 26.8.2008 με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου και της σχετικής βεβαίωσης δικαιούχου μερίσματος, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση επί πλέον νόμιμης εξουσιοδότησης.

Μετά την 26.8.2008 η πληρωμή των μερισμάτων θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της εταιρείας , λεωφόρος Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων) περιοχή Αγ. Ιωάννης στον Ασπρόπυργο .

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του

Ελληνικού Δημοσίου .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (Αρμόδιος κ. Α. Γεωργακόπουλος, τηλ. 210 5515000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου