Διευκρινίσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

2008-06-10

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η εταιρία Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εγκύκλιο αρ. 34, γνωστοποιεί τα ακόλουθα αναφορικά με τα δημοσιευθέντα στον Τύπο Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως και 31 Μαρτίου 2008 της 21/05/2008.

1.      Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις ούτε σε επίπεδο ομίλου ούτε σε επίπεδο εταιρίας για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και για λοιπές προβλέψεις.

2.      Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι η υπ’ αριθμόν 21.

3.       Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στην δομή του ομίλου είναι η υπ’αριθμόν 2.2

4.       Επιπλέον, απο 31/03/2008 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν περιλαμβάνεται η εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. στην οποία δεν υπάρχει συμμετοχή. Ως εκ τούτου και με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 8, οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε να είναι συγκρίσιμες. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στους λόγους μη ενσωμάτωσης της ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. είναι η υπ’αριθμόν 26. Οι μεταβολές επι των προηγούμενων δημοσιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών στοιχείων και πληροφοριών στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδος

Προηγούμενη Ετήσια

Από την αρχή της χρήσης

Οικονομική χρήση

01.01.-31.03.2007

01.01.-31.12.07

Δημοσιευμένα

 

Δημοσιευμένα

 

πριν τη

Αναμορφωμένα

πριν τη

Αναμορφωμένα

μεταβολή

μεταβολή

Κύκλος εργασιών

47.242,92

41.283,90

189.345,38

168.398,86

Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα

μειοψηφίας

3.225,78

3.225,78

9.556,73

9.556,73

Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας

85.368,90

85.368,90

89.280,37

89.280,37

Οι ενδιάμεσες αναμορφωμένες αλλά μη δημοσιευμένες  οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως και 31 Μαρτίου 2008 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της ιδίας περιόδου είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας www.kalpinis-simos.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνώνwww.ase.gr.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου