"ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ" στην Ανακύκλωση

Ιανουάριος 31, 2011

Οι Εταιρίες ΕΛΑΣΤΡΟΝ και CORUS – ΚΑΛΠΙΝΗΣ – ΣΙΜΟΣ πρόσθεσαν στο πρόγραμμα της Ομιλικής Κοινωνικής Ευθύνης την ανακύκλωση χαρτιού επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την υπευθυνότητα του Ομίλου απέναντι στο περιβάλλον.

Τοποθετήθηκαν μεγάλοι κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού τόσο στα γραφεία όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και με την κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού στοχεύουμε στην ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης.

Είναι μια ενέργεια που εντάξαμε στο πρόγραμμα «Συμμετοχή» του Ομίλου καθώς δέσμευσή μας είναι να στηρίζουμε ενεργά την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ συμμορφώνεται και τηρεί τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (κανονισμός 679/2016 GDPR). Με βάση τη νομοθεσία αυτή η ΕΛΑΣΤΡΟΝ τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να ενημερωθείτε διαβάζοντας την Ειδοποίηση Απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σας αφορά: Πολιτική Απορρήτου