ΠΡΟΪΟΝΤΑ
210 55 15 000 / Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπερκλάδος - Κλάδος
Πρώτες Ύλες - Χάλυβας
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ
ΕΛΣΤΡ
Συμμετοχή σε Δείκτες
FTSES, FTSEA, ΔΠΥ
Σύμβολα Μετοχής
ASE
ΕΛΣΤΡ
Reuters
ELSRr.AT
Bloomberg
ELSTR GA
ISIN
GRS088003017
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων 210 55 15 000 ir@elastron.gr
8ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά σύμφωνα με στοιχεία της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθανάσιος Καλπίνης
3.104.250
16,9%
Ελβίρα Καλπίνη
2.070.500
11,2%
Παναγιώτης Σίμος - Καλδής
1.583.687
8,6%
Νικόλαος Σίμος
900.000
4,9%
Δομινίκη Σίμου
900.000
4,9%
Νικόλαος Σακελλαρίου
900.000
4,9%
Χρήστος Σακελλαρίου
900.000
4,9%
Ειρήνη Σίμου - Καλδή
378.930
2,1%
Ανδρέας Καλπίνης
184.850
1,0%
Λοιποί μέτοχοι
7.499.299
40,7%
Οδός Αγ. Ιωάννου, Αγ. Ιωάννης, 193 00 Ασπρόπυργος Τ: 210 55 15 000 F: 210 55 15 015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ